pressure gauge 10 bar No Further a Mystery

ใช้วัดได้เฉพาะย่านวัดแรงดันปกติทั่วไป

และชุดควบคุม เครื่องมือตัดเจาะ เครื่องมือใน

การสตาร์ทและปรับตั้งระบบไฮดรอลิกเพื่อความปลอดภัย

เครื่องป้องกัน แรงดัน ขาด - เกิน เฟสผิด เฟสหาย

เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

เนื่องจากมีฝาปิดสนิท จึงเหมาะสำหรับการใช้งานภายนอก (กลางแจ้ง) หรือในบริเวณที่สภาพอากาศรุนแรง

สามารถวัดทั้ง ความดัน และ ความดันสุญญากาศ

หน้าแรก บทความทั้งหมด pressure gauge คือ เพรสเชอร์เกจ หรือ เกจวัดแรงดัน เพรสเชอร์เกจ เพรสเชอร์เกจ หรือ เกจวัดแรงดัน

นอกจากนี้ ต้องตรวจสอบความจำเป็น/ความไม่จำเป็นของรายงานการตรวจสอบและคำร้องของลูกค้า

ปากกาจับชิ้นงาน เพรสเชอร์เกจ weksler และ แคลมป์จับชิ้นงาน

- หากไม่ได้รับสินค้าท่านสามารถขอคืนเงินได้ทันที

อะแดปเตอร์ เลื่อยสายพานมือถือ โต๊ะเลื่อยสายพาน

หมวดหมู่สินค้า แบรนด์ แบรนด์ทั้งหมด

เลือกสินค้าที่ต้องการใส่รถเข็นหรือ เลือกทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *